Benvinguts a la nostra secretaria.

El nostre horari es de 9h a 10h de dilluns a dijous.

Trobareu els documents necessaris en aquest apartat.

Fons de llibres (Informació general)

 

 PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

per a l'alumnat d'educació primària

INFORMACIÓ GENERAL DEL PROGRAMA

El Programa de Reutilització consisteix en la creació d'un fons de llibres i material didàctic de titularitat de la Conselleria d'Educació i Cultura que es nodrirà a través de les aportacions econòmiques d'aquesta Conselleria, dels pares o representants legals dels alumnes que s'adhereixin al Programa i, si escau, d'altres persones o entitats públiques o privades, amb la finalitat d'adquirir llibres de text i material didàctic perquè l'alumnat els utilitzi, mentre sigui possible fer-ne ús. Aquest Programa pretén ser un suport important de la Conselleria d'Educació i Cultura als centres docents que treballen en la sensibilització ambiental dels membres de la comunitat educativa.

Els objectius d'aquest programa són:

- Reutilitzar els llibres de text.

- Contribuir a l'estalvi de paper i energia.

- Potenciar les actituds de respecte i conservació dels materials propis i de les altres persones.

- Reduir el cost dels llibres de text a les famílies.

El funcionament d'aquest programa es regula per la normativa dictada per la Conselleria d'Educació (http://dginnova.caib.es) i pels acords que pren el Consell Escolar de cada centre. El nostre Consell escolar té una comissió de seguiment del fons de llibres formada per:

- El/la director/a del centre

- Un/a representant dels mestres.

- Un/a representant dels pares/mares membre del Consell Escolar que tengui el seu fill o filla adherit al programa de reutilització de llibres.

- Un/a representant de l'APIMA.

- Un/a representant de l'Ajuntament (si l'Ajuntament fa aportació econòmica)

- Un/a coordinador/a del programa.

- El/la secretari/a del centre.

L'adhesió a aquest programa es fa cada final de curs per poder beneficiar-se'n el curs següent. Les famílies que vulguin adherir-se han de renovar cada curs la seva petició. Normalment les famílies tenen els primers dies de juny per apuntar-se i fer el pagament de la seva aportació. L'escola entrega un full informatiu a cada un dels alumnes amb les dates, les quantitats i tots els detalls o variacions que hi ha  per aquell curs. El pagament es fa mitjançant un ingrés bancari al compte de l'escola. Aquest termini és l'únic que tenen les famílies per apuntar-s'hi, passats aquests dies només poden apuntar-s'hi les famílies dels alumnes que arriben nous al centre.

Les principals normes d'ús d'aquests llibres o materials acordat pel Consell Escolar son:

- Els llibres s'han de conservar i mantenir amb el mateix estat en què son entregats a l'alumne/a a principi de curs.

- No està permès escriure res ni subratllar el llibre.

- En cas de desperfectes ocasionats per un mal ús o deixadesa, la família de l'alumne/a ha de reposar un llibre al fons o ha de pagar una quantitat en funció de l'antiguitat que té el llibre.

Sobre el "fons de llibres" també heu de saber que:

- Pot incloure materials elaborats pel mateix centre.

- Els llibres duen un registre d'incidències i es fa un seguiment del seu deteriorament.

- Els llibres s'entreguen a l'alumnat el primer dia de classe, el mes de setembre. Les famílies han de revisar els llibres per comprovar que, encara que hagin estat utilitzats, estan en bones condicions.

- Els llibres es van renovant i per això pot ser que alguns llibres no estiguin en les mateixes condicions que els altres encara que siguin del mateix curs i grup.

- Els llibres s'entreguen folrats i amb un codi identificador del mateix llibre i de l'alumnat que l'ha tengut en préstec.

- El fet d'apuntar-se al "fons de llibres" no eximeix de pagar la quota de material que es paga a principi de curs. Aquesta quota varia en funció del cicle que cursa l'alumne/a i està destinada a la compra de materials fungibles que s'utilitzen a l'aula i al manteniment de l'equipament informàtic de les aules.